Neonatal Deaths Back

Center Today Cumulative
SEETHAMPETA00
TEKKALI00
PATHAPATNAM00
KOTTURU01
BADHRAGIRI01
KURUPAM00
CHINNAMIRANGI00
PALAKONDA00
SALURU00
ARAKU00
MUNCHINGPUT00
BUTTAYAGUDEM00
POLAVARAM00
ADDATHIGALA00
KONAVARAM00
CHINTURU00
YRAMAVARAM00
YARRAGONDA PALEM00
DORNALA00
ATMAKURU00
NARSIPATNAM01