Sepsis Rate Back

Center Today Cumulative
SEETHAMPETA020
TEKKALI018
PATHAPATNAM07
KOTTURU010
BADHRAGIRI010
KURUPAM07
CHINNAMIRANGI03
PALAKONDA021
SALURU026
ARAKU017
MUNCHINGPUT030
BUTTAYAGUDEM09
POLAVARAM08
ADDATHIGALA026
KONAVARAM010
CHINTURU014
YRAMAVARAM019
YARRAGONDA PALEM011
DORNALA050
ATMAKURU011
NARSIPATNAM014