Neonatal Sepsis Back

Center Today March 2023 FY 2018 FY 2019 Cumulative
Tekkali0027104425
Pathapatnam00123193
Kotturu022890422
Seethampeta021121160
Palakonda012841252
Badhragiri000332
Kurupam0071979
Chinnamirangi0101364
Saluru022047305
Araku000330
Munchingput010538
Narsipatnam02471511
Addathigala01657260
Yramavaram004877
Chinturu004661
Konavaram0082537
Polavaram01846144
Buttayagudem00728135
Yarragonda Palem06315143
Dornala007749
Atmakuru051843347
Velugodu000014
Macherla020033
0 26 202 683 3711